Gemeente / Bevoegd gezag

Bevoegd gezag

Als gemeente(soms ook als provincie) bent u bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Vaak zullen de werkzaamheden uitbesteed zijn aan een omgevingsdienst.

Voor bevoegd gezag biedt Melding Bodemenergie ondersteuning bij het evalueren van aanvragen en adviseren over beleid met betrekking tot bodemenergiesystemen en interferentiegebieden.

Wij kunnen vastellen of de aanvraag en effecten studie correct zijn uitgevoerd, of het bodemenergiesysteem voldoet aan de eisen van de diverse protocollen en wat het te verwachten rendement van het systeem is.

Wilt u beleidregels ten aanzien van het rendement opstellen, afwijken van eisen met betrekking tot injectietemperatuur of nadenken over het inrichten van interferentiegebieden, Melding Bodemenergie kan u daarbij ondersteunen.

Contact