Vraag een rapport aan

Wet- en regelgeving

De AMvB bodemenergie vat wijzigingen van verschillende wetten en regelingen samen. Voor gesloten bodemenergiesystemen hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Daarbij is steeds een tweedeling aangebracht voor kleine en grote systemen.

Voor een groot systeem (bodemzijdig vermogen > 70 kW) moet een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets worden aangevraagd. Voor kleine systemen (< 70 kW bodemzijdig vermogen) kan met een melding worden volstaan. Bevoegd gezag is in principe de gemeente.

Onder welk besluit het systeem precies valt hangt af van of het een zogenaamde inrichting betreft of niet. Een inrichting is een begrip uit het Activiteitenbesluit en is van toepassing bij bedrijfsmatige activiteiten (een woning is in elk geval geen inrichting).

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer (ook wel Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Het doel van dit besluit is zoveel mogelijk met algemene regels voor inrichtingen te werken en zo min mogelijk met specifieke vergunningen. Veel informatie over het activiteitenbesluit vindt u op de website van InfoMil.

Het Activiteitenbesluit heeft betrekking op inrichtingen. Wat een inrichting precies is wordt in de Wet milieubeheer (Wm) gedefinieerd. Het gaat in principe om bedrijfsmatige activiteiten.

Wanneer een gesloten bodemenergiesysteem bijvoorbeeld een woning wordt aangelegd (dus niet in een inrichting) dan is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (Blbi) van toepassing.

Een schematisch overzicht van welke wet wanneer toegepast wordt:

Klein gesloten bodemenergiesysteem

(< 70 kW)

Groot gesloten bodemenergiesysteem

(> 70 kW)

binnen inrichting buiten inrichting binnen inrichting buiten inrichting
Buiten interferentiegebied Activiteitenbesluit Besluit lozen buiten inrichting

Activiteitenbesluit

+OBM

Besluit lozen buiten inrichting + OBM
Binnen interferentiegebied

Activiteitenbesluit

+OBM

Besluit lozen buiten inrichting + OBM

Activiteitenbesluit

+OBM

Besluit lozen buiten inrichting + OBM
Milieubeschermingsgebied
Provinciale milieuverordening

 

Daarnaast is er sprake van flankerende wetgeving, die kan afhankelijk van de situatie van toepassing zijn op een bodemenergiesysteem, het betreft onder andere:

  • Provinciale Milieu Verordening (PMV)
  • Spoorwegwet
  • Natuurbeschermingswet
  • Wet bodembescherming
  • Waterwet