Vraag een rapport aan

Procedure melding

Wanneer u een systeem door ons wilt laten melden, wordt een vaste procedure doorlopen die begint met het vaststellen van welke regels van toepassing zijn en eindigt met een compleet dossier voor het doen van de melding, inclusief alle bijlagen en effectenstudies.

Als klant heeft u daarbij de keuze het hele proces door ons uit te laten voeren of deels zelf ter hand te nemen. Zo kunt u de melding zelf verzorgen, maar het voorwerk en de effectenstudie door ons laten uitvoeren.

Stap 1. Aanvraag en informatie aanleveren:

U doet een aanvraag voor een melding en vult een formulier in met de noodzakelijke informatie over het voorgenomen systeem.

Stap 2. Vaststellen welke wet- en regelgeving van toepassing is:

Een melding begint allereerst met het vaststellen onder welk regime de melding valt. Hier wordt bepaald of het een eenvoudige melding betreft, of er een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) moet worden aangevraagd en of andere wet- of regelgeving van toepassing is.

Stap 3. Inventarisatie van mogelijke interferentie met andere systemen:

Er wordt geïnventariseerd welke andere (open en gesloten) bodemenergiesystemen in de nabijheid bekend zijn. Het gaat hier om al gemelde of vergunde systemen. Indien er geen andere systemen aanwezig zijn, wordt dat met bronvermelding en datum vermeld.

Stap 4. Berekenen van interferentie:

Indien er andere systemen aanwezig zijn, wordt de interferentie, die tussen deze systemen op zou kunnen treden, bepaald.

Stap 5. Rapportage resultaten:

De meldingsformulieren met bijbehorende bijlagen worden gegenereerd en naar u toegestuurd. Indien u ons heeft gemachtigd en de gegevens voor de melding heeft geaccordeerd kunnen wij ze vervolgens in de betreffende loketten invoeren, Van de meldingsformulieren ontvangt u een kopie.