Vraag een rapport aan

Melding Bodemenergie in het kort

Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen te melden. Voor sommige systemen moet zelfs een vergunning worden aangevraagd.

'Melding Bodemenergie" is opgezet om u hierbij te helpen. 'Melding Bodemenergie' verzorgt het hele traject waarbij u er zeker van bent dat de melding of vergunningaanvraag correct wordt ingediend, inclusief de bijbehorende effectenstudies.

De nieuwe wet- en regelgeving, samengevat in de AMvB Bodemenergie, heeft tot doel het gebruik van bodemenergie op een verantwoorde manier te stimuleren. Daarbij is het van belang dat overig (bodem-) belangen en bodemwaarden voldoende beschermd worden. Ook gesloten bodemenergiesystemen zijn binnen dat kader nu melding- of vergunningplichtig en moeten aan verschillende regels en protocollen voldoen.

Bij aanleg van een nieuw systeem dient u als eigenaar of belanghebbende dit systeem altijd te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen. Ook bestaande systemen kunt u melden (hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen). Dit laatste is zeer raadzaam aangezien hiermee bescherming verkregen wordt bij plaatsing van nieuwe systemen in de omgeving. De nieuw aan te leggen systemen dienen immers met alle reeds gemelde systemen rekening te houden en te zorgen dat er geen negatieve invloed op deze systemen ontstaat.  Heeft u uw systeem niet gemeld, dan hoeven nieuwe systemen daar geen rekening mee te houden. Indien deze in elkaars invloedsfeer komen te liggen, beinvloedt dat het rendement van beide systemen nadelig.

Melding Bodemenergie helpt:

bij het bepalen of een vergunning moet worden aangevraagd of met een melding kan worden volstaan;

bij het bepalen welke andere wet- of regelgeving van toepassing is;

bij het uitvoeren van de effectenstudie en interferentieberekening;

bij het indienen van de vergunningaanvraag of het doen van de melding.